ЗБІР ІДЕЙ ПРОЕКТІВ

Дата: 15.09.2022 11:25
Кількість переглядів: 303

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР ІДЕЙ ПРОЕКТІВ

до Стратегії сталого розвитку Бабинської сільської ради

на період до 2027 року

Бабинська сільська рада розробляє Стратегію сталого розвитку на період до 2027 року (далі – Стратегія). Важливим етапом розробки Стратегії є пропозиції з боку представників громади (юридичних та фізичних осіб) щодо ідей проектів, які дозволять сформувати операційну частину Стратегії. Ідеї проектів буде відібрано, проаналізовано та пріоритезовано робочою групою з розробки Стратегії. За результатами цієї роботи будуть визначені джерела фінансування найважливіших для громади проектів.

Запрошуємо усіх зацікавлених у розвитку Бабинської громади, представників місцевого самоврядування, місцевих органів державної влади, громадські організації, установи та організації усіх форм власності, жителів громади запропонувати ідею(-ї) проекту(-ів), які дозволять реалізувати завдання Стратегії.

Ідеї проектів обов’язково повинні відповідати таким критеріям:

1. Проектні ідеї повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди. Отримувачем вигод від реалізації проекту не може бути окрема фізична або юридична особа.

2. Термін реалізації проекту – не більше 3 років

3. Існує людська та технічна спроможність для реалізації проекту.

4.Збір проектних ідей триває до 15.10.2022року включно на e-mail: babinskarada@ukr.net з поміткою «До Стратегії». Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся, будь ласка, до Горн Вікторії Миколаївни, заступника голови, тел. 0966412586

Стратегічні, оперативні цілі та завдання, а також примірна форма пропозиції висвітлено на офіційному сайті громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегічні, оперативні цілі та завдання

 

Стратегічна ціль 1. Створення умов для гармонійного розвитку жителів громади

Операційна ціль 1.1. Забезпечення сталого функціонування соціальної інфраструктури громади з урахуванням вимог інклюзивності

Завдання 1.1.1. Капітальне, матеріально-технічне та матеріальне забезпечення закладів соціальної інфраструктури

Завдання 1.1.2. Створення доступної та всеохоплюючої інфраструктури культури, фізичної культури та спорту.

Завдання 1.1.3. Розвиток молодіжної політики з урахуванням рівних можливостей юнаків та дівчат до фізичної культури та спорту як активізації людського резерву регіону     

 

Операційна ціль 1.2. Всебічний розвиток дітей та молоді незалежно від статі, стану здоров’я, місця проживання та рівня доходів родини

Завдання 1.2.1. Підвищення якості та доступності дошкільної, базової середньої освіти та позашкільної освіти, у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

Завдання 1.2.2. Проведення комунікаційної, освітньої, інформаційної компанії по боротьбі з гендерним та іншими стереотипами, що породжують дискримінацію, просування культури толерантності та формування нульової терпимості до гендерного насильства серед дітей та молоді

 

Операційна ціль 1.3. Підвищення рівня громадської активності в громаді

Завдання 1.3.1. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків через збільшення потенціалу адміністрації громади з питань прав людини, гендерної рівності та антидискримінації; посилення залучення громадськості до процесів розвитку та управління громадою

Завдання 1.3.2. Сприяння активізації та згуртованості жителів громади

Завдання 1.3.3. Забезпечення умов для самореалізації жителів громади

Завдання 1.3.4. Підтримка ініціатив жителів, органів самоорганізації населення, громадських об’єднань та організацій

 

Стратегічна ціль 2. Економічний розвиток громади

Операційна ціль 2.1. Сприяння сталому економічному розвитку громади

Завдання 2.1.1. Створення умов для залучення інвестицій (в т.ч. через вдосконалення управління нерухомим майном громади)

Завдання 2.1.2. Підготовка інвестиційних продуктів

Завдання 2.1.3. Формування позитивного іміджу громади та поширення інформації про інвестиційні можливості

 

Операційна ціль 2.2. Розвиток малого та середнього підприємництва

Завдання 2.2.1. Сприяння повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх жінок і чоловіків, в тому числі через створення сприятливого середовища для започаткування та ведення підприємницької діяльності

Завдання 2.2.2. Розвиток жіночого підприємництва, включаючи надання підтримки жінкам в сільській місцевості щодо започаткування та розвитку малого та середнього підприємництва, фермерства та кооперативів

Завдання 2.2.3. Активізація діалогу між представниками бізнесу, владою, громадою та пілотування соціальних корпоративних ініціатив, спрямованих на зменшення шкідливих практик (таких як булінг, куріння, алкоголізм, вживання наркотиків)

Завдання 2.2.4. Сприяння професійному розвитку МСП та поширення всіх форм інновацій.

Завдання 2.2.5 Забезпечення інклюзивного доступу малих та середніх підприємств до фінансових, трудових, земельних ресурсів, включаючи підтримку жінок-підприємців.

Завдання 2.2.6. Підтримка МСП у зростанні на внутрішньому та зовнішніх ринках.

Завдання 2.2.7. Популяризація історичного, культурного та зеленого / сільського туризму шляхом надання рівних можливостей жінкам та чоловікам брати участь у валоризації території та туристичній привабливості.

 

Стратегічна ціль 3. Створення комфортних та безпечних умов для проживання

Операційна ціль 3.1. Розбудова та модернізація інфраструктури громади та благоустрій

Завдання 3.1.1. Розбудова та ремонт дорожньої інфраструктури з урахуванням вимог інклюзивності

Завдання 3.1.2. Покращення якості та доступності надання, а також розширення видів житлово-комунальних послуг в громаді мешканцям незалежно від місця проживання, віку, статі, стану здоров’я  

Завдання 3.1.3. Впровадження енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій

Завдання 3.1.4. Благоустрій населених пунктів громади (в т. ч.  організація зелених зон та зон відпочинку, вуличного освітлення, безпечних санітарно-гігієнічних вимог для жінок та чоловіків та ін.) з урахуванням потреб населення різного віку, статі, стану здоров’я, місця проживання

Завдання 3.1.5. Підвищення екологічної обізнаності населення. Залучення громадян різного віку, статі, соціального статусу, місця проживання та здоров'я до вирішення екологічних проблем та зменшення ризику стихійних лих

 

Операційна ціль 3.2. Забезпечення особистої безпеки громадян,
зниження рівня злочинності, в тому числі гендерно-зумовленого насильства

 

Завдання 3.2.1. Вдосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, зокрема сортування та переробки.

Завдання 3.2.2. Забезпечення правової та криміногенної безпеки життя та здоров’я в громаді

Завдання 3.2.3 Дотримання та забезпечення прав людини та основних свобод; профілактика, попередження та розвиток системи реагування, зокрема, на випадки ґендерно-зумовленого насильства

 

 

 

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ ІДЕЇ ПРОЕКТУ

з реалізації Стратегії сталого розвитку

 Бабинської сільської ради на період до 2027 року

Ваші контакти:
Прізвище Ім’я По-батькові:

 

Телефон (стаціонарний або мобільний):

 

Електронна адреса:

 

Номер і назва завдання:

Назвіть завдання зі Стратегії сталого розвитку Бабинської громади, якого стосується проєктна ідея.

(Приклад: 1.1.2. Створення доступної та всеохоплюючої інфраструктури культури, фізичної культури та спорту)

Назва проєкту:

Назва проєкту повинна відображати його зміст, використовуючи настільки мало слів наскільки це можливо 

Цілі проєкту:

Зазначте одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проєкту 

Територія на яку проєкт матиме вплив:

Зазначте в яких населених пунктах громади має здійснюватись проєкт.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Зазначте яка кількість населення (розбити за статтю, віком, соціальним статусом) буде отримувачем вигод від реалізації проєкту.

Стислий опис проєкту:

Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і змін, які буде досягнуто, внаслідок реалізації проєкту.  На задоволення яких потреб для чоловіків та жінок націлено проєкт.

Очікувані результати:

Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені тут у наступній формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т. д. Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань, на які спрямований проєкт.

Який вплив результат проєкту матиме на чоловіків та жінок, дітей, людей з особливими потребами, людей похилого віку.

Ключові заходи проєкту:

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», «організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів. 

Період здійснення:

з (місяць / рік) - до (місяць / рік):

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2023

2024

2025

Разом

 

 

 

 

Джерела фінансування:

Перерахуйте джерела фінансування проєкту (обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор тощо). 

Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:

Організації, які  можуть бути залучені до реалізації проєкту, їх роль (фінансування, реалізація, партнерство). Якщо місцева громада, то представники яких груп (жіночі групи, місцеві НГО, угрупування, тощо.

Інше:

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь