Інструкція з підготовки бюджетних запитів

Дата: 17.10.2023 16:46
Кількість переглядів: 174

Фото без опису

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказом начальника

фінансового відділу

від 13.10.2023 № 02-03/20

 

Інструкція з підготовки бюджетних запитів

 

 1. Загальні положення

1.1. Інструкція з підготовки бюджетних запитів (надалі – Інструкція) розроблена відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України з метою запровадження  організаційних, фінансових та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися головні розпорядники коштів бюджету  бюджету Бабинської сільської   територіальної громади ( далі – головні розпорядники) та розпорядники коштів бюджету Бабинської сільської територіальної громади нижчого рівня в процесі підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бабинської сільської територіальної громади на плановий 2024  бюджетний період  та на наступні за плановим два бюджетні періоди,  встановлює порядок складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

1.2. Головні розпорядники організовують та забезпечують складання бюджетних запитів  за участю всіх розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів коштів і подають його у паперовому , в електронному вигляді до фінансового відділу Бабинської сільської ради (далі – фінансовий відділ) та до програми ІАС «Logica» у визначені терміни згідно з рішенням виконавчого комітету Бабинської сільської ради від 12.10.2023 р. №117   «Про затвердження плану заходів із складання проекту бюджету Бабинської сільської територіальної громади на 2024 рік»  за формами:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__-20__ роки: загальний (Форма 20__-1, додаток 1)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__-20__ роки: індивідуальний (Форма 20__-2, додаток 2)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__-20__ роки: додатковий (Форма 20__-3, додаток 3)

Окремі показники бюджетних запитів головні розпорядники заповнюють спільно з фінансовим відділом (наприклад, код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, дані річного звіту, показники розпису бюджету з урахуванням змін тощо).

1.3. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3.

1.4. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях.

1.5. Разом з бюджетним запитом головні розпорядники подають необхідну для здійснення фінансовим відділом аналізу бюджетного запиту детальну інформацію за формами, які можуть доводитися до головних розпорядників, а також підтвердні документи та матеріали. (детальні розрахунки, місцеві цільові програми, дані про контингенти у розрізі цільових груп жінок та чоловіків,  фінансові плани комунальних підприємств, проектно-кошторисну документацію, перелік обладнання та інвентарю  проекти рішень Бабинської сільської ради, які можуть вплинути на планування видатків на середньостроковий період, тощо).

1.6. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періодиза помірно консервативним сценарієм,  з урахуванням фінансових ( у тому числі граничних обсягів видатків  та надання кредитів загального фонду бюджету територіальної громади на плановий бюджетний період – далі – граничні обсяги) особливостей складання проєкту бюджету та фінансових обмежень, які доводяться фінансовим відділом до головних розпорядників.

1.7. Розрахунок граничних обсягів та прогнозних показників здійснюється з урахуванням:

 • прогнозних обсягів доходів;
 • розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;
 • розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами (далі – Єдина тарифна сітка);
 • прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;
 • необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;
 • прогнозу економічного і соціального розвитку громади на прогнозний бюджетний період та основних показників економічного і соціального розвитку на наступні за плановим два бюджетні періоди;

Стратегії розвитку Бабинської  сільської територіальної громади (далі-Стратегія);

 • Програми соціально-економічного розвитку громади;
 • місцевих цільових програм;
 • необхідності оптимізації витрат, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

1.8. Граничний обсяг видатків на 2024 рік доводяться фінансовим відділом  до головних розпорядників загальними сумами . В межах граничного обсягу можуть доводитися граничні обсяги на окремі видатки та інші фінансові обмеження.

1.9. Головні розпорядники здійснюють розподіл граничного обсягу  за бюджетними програмам з виконанням вимог щодо першочергового забезпечення бюджетними коштами видатків:

- на оплату праці з нарахуваннями (обов’язкових виплат);

- оплату енергоносіїв;

- придбання продуктів харчування, медикаментів;

- для безперебійної роботи установ;

- трансфертів населенню та надають його до фінансового відділу.

1.10. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

1.11. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий рік:

показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджеті в поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена – зазначаються окремим рядком.

1.12. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

дані річного звіту за попередній бюджетний період, з урахуванням капітальних видатків (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

показники, затверджені розписом бюджету ТГ на поточний бюджетний період (з урахуванням внесених змін) та до кошторисів в частині власних надходжень бюджетних установ станом на дату, визначену у супроводжуючому листі (далі – розпис на поточний бюджетний період); 

показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий та  n за плановим два бюджетні періоди.

Всі дані та показники формуються з урахуванням потреб та інтересів жінок та чоловіків та/або  їх груп, рішення  а також пріоритетів державної, регіональної та місцевої політики, визначених програмними та стратегічними документами економічного і соціального розвитку держави, регіону та громади, та планів діяльності головних розпорядників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

1.13. У цій Інструкції визначення бюджетних періодів вживаються у таких значеннях:

поточний рік – період, протягом якого відбувається планування бюджетних показників на наступний рік;

плановий рік – рік, на який здійснюється планування бюджетних показників;

наступні за плановим два роки – роки, на які здійснюється прогноз бюджетних показників, і які є наступними за плановим роком.

1.14. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до фінансового відділу бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проєкту бюджету СТГ .

1.15. У разі якщо головний розпорядник у межах доведених граничних обсягів та прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду бюджету СТГ за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих обсягах.

1.16. Фінансовий відділ (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників) здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності (місії) головного розпорядника у відповідній сфері та пріоритетам, визначеним програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимог цієї Інструкції, а також на предмет включення до даних бюджетних запитів показників, які формуються з урахуванням потреб та інтересів жінок та чоловіків та/або  їх груп.

1.17. На основі результатів аналізу начальник фінансового відділу приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проєкту бюджету СТГ перед поданням його на розгляд виконавчого комітету сільської ради відповідно пункту 5 статті 75 Бюджетного кодексу України та пункту 1.3 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 р. за № 1569/21881, зі змінами.

1.18. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, фінансовий відділ може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

 

II. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

2.1. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу видатків на плановий рік дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості).

Розподіл граничного обсягу повинен забезпечувати:

– належне виконання основних завдань головного розпорядника, зважаючи на  пріоритети, визначені законодавчими та  нормативними документами, програмними документами соціально-економічного розвитку регіону та  враховуючи асигнування на  проведення заходів згідно з  програмами і  заходів, затверджених рішеннями сільської  ради і  розпорядженнями сільського голови;

– оптимізацію витрат головних розпорядників коштів шляхом виключення непріоритетних та  неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;

– неухильне дотримання заходів щодо економного та раціонального використання коштів бюджету СТГ.

2.2. Розрахунок обсягів видатків на плановий та наступні за плановим два роки здійснюється з урахуванням:

– нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

– пріоритетності видатків;

– реальних можливостей бюджету, необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

 • обов’язковості реалізації проектів-переможців Бюджету участі у плановому періоді;

– обґрунтованості витрат,  що передбачає детальні розрахунки в межах кодів економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать, зокрема, штатна чисельність працівників, чисельність учнів, кількість бюджетних установ, кількість інвалідів, пенсіонерів тощо. Всі кількісні показники, пов’язані зі штатною чисельністю, чисельністю працівників бюджетних установ та чисельністю контингентів одержувачів бюджетних послуг зазначаються із розподілом за статтею.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на  товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Основні засади та  особливості формування бюджету СТГ, доводяться головним розпорядникам фінансовим відділом, інші – визначає головний розпорядник самостійно з урахуванням галузевих особливостей та  підтверджуються відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

2.3. Обсяг видатків на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди розраховується як за загальним, так і за спеціальним фондами в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків бюджету.

Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються на основі:

 • видатків на реалізацію місцевих цільових програм, що затверджені у відповідній сфері діяльності головного розпорядника;
 • нормативно-правових актів, зокрема, плану діяльності головного розпорядника, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній галузі (сфері діяльності), у тому числі надання послуг, що надаються фізичним та юридичним особам (публічних послуг);
 • зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);
 • норм і нормативів;
 • періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;
 • результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;
 • результатів гендерного аналізу бюджетних програм;
 • необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;
 • цін і тарифів на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

2.4. Обсяг капітальних видатків визначається, враховуючи запланований обсяг робіт згідно з проєктно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення.

Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головні розпорядники визначають самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та  економне використання бюджетних коштів.

2.5. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється згідно з вимогами ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України та постанови КМУ «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 р. № 228 (зі змінами).

Обсяг видатків спеціального фонду бюджету визначає головний розпорядник самостійно, відповідно до  юридичних підстав для утворення і використання спеціального фонду.

При заповненні бюджетних запитів у  частині спеціального фонду на  плановий рік та  на  наступні за  плановим два бюджетні періоди необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, враховуючи обсяги їх фактичного надходження у минулому році та стан фактичних надходжень у поточному році.

Окрім цього, головні розпорядники бюджетних коштів надають пропозиції щодо можливого фінансування окремих видатків за рахунок власних надходжень ( власних спеціальних коштів,  інших спеціальних коштів).

2.6. Видатки, які включаються до бюджетного запиту на  плановий рік, повинні бути обґрунтовані детальними розрахунками (наприклад, розрахунки видатків на заробітну плату повинні базуватись на фактично зайнятих ставках, на енергоносії – фактичного їх споживання в натуральних показниках за даними постачальників, діючих тарифів та інше).

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів та обсягів довгострокових зобов'язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди.

2.7. Передбачені у граничних обсягах видатки на заробітну плату, продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні матеріали, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також цільові видатки не дозволяється змінювати без погодження фінансового відділу.

2.8. Головні розпорядники бюджетних коштів при поданні бюджетного запиту надають:

– проєкти штатних розписів по кожному періоду з якого змінюється розмір мінімальної заробітної плати;

– розрахунок змін надбавок за вислугу років та рангів, індексації зарплати;

– розрахунок фонду оплати праці на рік;

– дані про площу, що орендується;

– інші документи, що підтверджують розрахунки.

2.9. До форм бюджетних запитів головні розпорядники коштів бюджету СТГ повинні подати пояснювальну записку, у якій надається детальне обґрунтування запиту в  розрізі економічної та  функціональної структури видатків.

Також у пояснювальній записці необхідно проаналізувати загальні напрямки використання бюджетних коштів у  минулому та  поточному роках, результати діяльності головного розпорядника за ці періоди з наведенням пояснень щодо приведених у пунктах 5–12 показників Форми-2, у  тому числі проаналізувати зміну чисельності працюючих.

Необхідно навести інформацію щодо використання коштів на оплату праці та аналіз змін мережі і контингенту. При цьому, слід пояснити структуру видатків на оплату праці та чисельність працівників (пункт 9, 10 Форми-2). Це буде важливим аргументом при аналізі витрат на заробітну плату, дасть можливість зробити висновок про приведення у  відповідність до  визначених асигнувань штатної чисельності працівників, а також про заходи головного розпорядника по впорядкуванню кількості працюючих на наступні роки, і включити до проєкту бюджету на плановий рік відповідні показники.

Також потрібно обґрунтувати необхідність проведення видатків загального фонду на плановий рік опираючись на обсяг доведених асигнувань та на підставі результативних показників (програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів).

Обов’язково необхідно викласти основні підходи до  розрахунку власних надходжень на  плановий рік та  наступні за  плановим два бюджетні періоди, у тому числі навести показники обсягів надання тих чи інших платних послуг, інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість майна, що здається в оренду, кількість відвідувань тощо) та розмір плати за послуги, відобразити дані щодо формування і використання коштів бюджетними установами.

Окрім цього, головні розпорядники, які планують витрати на проведення культурно-мистецьких, просвітницьких та  інших заходів (концерти, свята, акції, форуми, огляди, фестивалі, виставки, семінари, конференції, круглі столи, соціальні дослідження, спортивні заходи тощо), а  також видатки на  надання фінансової підтримки підприємствам, громадським організаціям, разом із бюджетним запитом подають проєкти планів заходів у цілому та в розрізі кожного заходу, проєкти планів використання бюджетних коштів із необхідними розрахунками та обґрунтуваннями.

Наведені головними розпорядниками обґрунтування будуть використані при підготовці фінансовим відділом проєкту бюджету на плановий рік.

 

ІІІ. Порядок заповнення Форми1

3.1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та прогнозних показників за бюджетними програмами.

3.2. У Формі-1 зазначаються мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету ТГ, цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію яких забезпечує головний розпорядник, показники результату їх досягнення; здійснюється розподіл граничних показників видатків та надання кредиту із загального фонду бюджету СТГ за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.

 

Інформація, що наводиться у Формі-1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, відповідати Плану діяльності головного розпорядника, охоплювати всі галузі (сфери діяльності), у яких він забезпечує реалізацію державної політики, Стратегії розвитку громади, Плану (програми) соціального та економічного розвитку та місцевих цільових програм, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів, що включені до мережі головного розпорядника.  Показники формуються виходячи з рішення сесії про затвердження місцевих програм на 2024 рік, охоплювати всі галузі , у яких він забезпечує реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.

3.3. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника, код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджетів ТГ, код за ЄДРПОУ та код бюджету СТГ.

3.4. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у відповідній галузі та має формуватися з урахуванням таких критеріїв:

чітке формулювання та лаконічне викладення;

спрямованість на досягнення певного результату;

охоплення всіх сфер діяльності головного розпорядника;

відповідність цілі (цілям[1]) місцевої (місцевих) цільової (цільових) програми;

відповідність Плану діяльності головного розпорядника;

орієнтація на потреби та інтереси жінок та чоловіків та/або їх груп.

3.5 У пункті 3 наводиться перелік цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію яких забезпечує головний розпорядник, та зазначаються фактичні за попередній бюджетний період і очікувані у поточному, плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах показники результату діяльності головного розпорядника.

Цілі визначаються головним розпорядником для кожної галузі (сфери діяльності) відповідно до пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, змістом місцевих (місцевої)  цільових (цільової) програми, виконання яких (якої)  забезпечує головний розпорядник.

Стратегічні цілі мають відповідати таким критеріям:

зв’язок з метою діяльності головного розпорядника;

оцінювання за допомогою показників результату діяльності головного розпорядника.

Кількість стратегічних цілей для кожної галузі (сфери діяльності) головного розпорядника, як правило, не повинна перевищувати трьох.

Для кожної стратегічної цілі мають бути визначені показники результату діяльності головного розпорядника (далі – показники результату).

Показники результату – це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень досягнення головним розпорядником стратегічних цілей, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан галузей (сфер його діяльності) у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

Показники результату мають:

характеризувати прогрес у досягненні стратегічних цілей у середньостроковому періоді;

забезпечувати можливість відстеження досягнення стратегічних цілей у динаміці та порівнянності показників результату за роками;

відображати результати, визначені відповідною (відповідними) місцевою (місцевими) цільовою (цільовими) програмами;

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку;

бути представлені у вигляді даних, розподілених за статтю за всіма категоріями показників, що стосуються штатів та контингентів одержувачів послуг за бюджетною програмою.

При визначенні показників результату може використовуватися практичний досвід інших країн щодо визначення показників, які характеризують результати реалізації державної політики у відповідних галузях (сферах діяльності), що забезпечить можливість їх порівняння із показниками міжнародних рейтингів.

Кількість показників результату за кожною стратегічною ціллю, як правило, не повинна перевищувати трьох.

3.6. У пункті 4 зазначається розподіл граничних показників видатків та надання кредиту із загального фонду бюджету СТГ за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

– у графах 1-2 зазначаються код Програмної класифікації та код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету СТГ;

– у графі 3 код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ТГ;

– у графі 4 найменування відповідального виконавця[2]  та найменування бюджетної програми;

– у графі 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

– у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

– у графах 7-9 (проєкт, прогноз) – розподіл граничного обсягу та прогнозних показників.

При цьому, обсяги видатків/надання кредитів загального фонду бюджету ТГ, що склалися у рядку «УСЬОГО» у графах 7-9, не повинні перевищувати доведені головному розпоряднику граничних обсягів на плановий рік та прогнозні показники видатків/надання кредитів загального фонду;

– у графі 10 – номер цілі, зазначеної у пункті 3 Форми-1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

3.7. У пункті 5 зазначається розподіл граничних показників видатків та надання кредиту із спеціального фонду бюджету СТГ за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

– у графах 1-2 зазначаються код Програмної класифікації та код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету СТГ;

– у графі 3 код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ТГ;

– у графі 4 найменування відповідального виконавця та найменування бюджетної програми;

– у графі 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

–  у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

 у графах 7-9 (проєкт, прогноз) – розподіл граничного обсягу та прогнозних показників.

При цьому, обсяги видатків/надання кредитів спеціального фонду бюджету ТГ, що склалися у рядку «УСЬОГО» у графах 7-9, не повинні перевищувати доведені головному розпоряднику граничних обсягів на плановий рік та прогнозні показники видатків/надання кредитів спеціального фонду;

– у графі 10 – номер цілі, зазначеної у пункті 3 Форми-1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

 

ІV. Порядок заповнення Форми2

4.1. Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

4.2. У пунктах 1 та 2 зазначаються відповідно код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету СТГ та найменування головного розпорядника, найменування та знак відповідального виконавця бюджетної програми, код за ЄДРПОУ.

4.3. У пункті 3 зазначаються найменування бюджетної програми, коди Програмної класифікації і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, код бюджету.

4.4. У пункті 4 зазначаються мета та завдання бюджетної програми:

– у підпункті 1 пункту 4 – мета бюджетної програми та строки її реалізації;

– у підпункті 2 пункту 4 – завдання бюджетної програми.

– у підпункті 3 пункту 4 – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

Мета та завдання бюджетної програми визначаються відповідно до положень спільних наказів Міністерства фінансів України та галузевих міністерств.

Мета бюджетної програми має містити чітке визначення групи (груп) жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу контингенту одержувачів бюджетних послуг за програмою та відповідати цілі (цілям) відповідної (відповідних) місцевої (місцевих) цільової (цільових) програми;

Завдання бюджетної програми (одне або декілька) мають містити чітке визначення групи (груп) жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу контингенту одержувачів бюджетних послуг за програмою та бути спрямованими на виконання мети бюджетної програми

Інформація, що наводиться у пункті 4 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми-1.

4.5. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядку «Надходження загального фонду бюджету» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 та у графах 3, 7 підпункту 2 пункту 5 автоматично проставляються показники, наведені у графах 5, 6, 7, 8, 9 пункту 4 Форми-1 у рядку «УСЬОГО» відповідної бюджетної програми.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

1) власні надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету 25020200).

Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності відповідної підстави. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України.

2) інші надходження спеціального фонду (за видами надходжень), визначені рішенням про розгляд прогнозу місцевого бюджет СТГ і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

3) кошти, залучені громадою для реалізації інвестиційних програм (проєктів) (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 401201);

4)  повернення кредитів до бюджету СТГ, які відображаються зі знаком «-».

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «УСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

У графі 4 підпункту 1 пункту 5 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графі 8 підпункту 1 пункту 5 (затверджено) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми, затвердженні розписом на поточний бюджетний період. 

У графі 12 підпункту 1 пункту 5 (проєкт) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на плановий бюджетний період.

У графах 4 та 8 підпункту 2 пункту 5 (прогноз) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 5, 9, 13 підпункту 1 пункту 5 та графах 5, 9 підпункту 2 пункту 5 зазначаються показники надходжень спеціального фонду, що належать до бюджету розвитку.

4.6. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 1 пункту 6) або надання кредитів (підпункт 2 пункту 6) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 3 пункту 6) або надання кредитів (підпункт 4 пункту 6) на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною  бюджету СТГ або класифікацією кредитування бюджету СТГ:

у графі 3 підпункту 1 пункту 6 та графі 3 підпункту 2 пункту 6 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 4, 5 підпункту 1 пункту 6 та графах 4, 5 підпункту 2 пункту 6 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду (у т.ч. бюджету розвитку) відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 1 пункту 6 та графі 7 підпункту 2 пункту 6 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 8, 9 підпункту 1 пункту 6 та графах 8, 9 підпункту 2 пункту 6 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду (у т.ч. бюджету розвитку), затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 11 підпункту 1 пункту 6 та графі 11 підпункту 2 пункту 6 (проєкт) – видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

у графах 12, 13 підпункту 1 пункту 6 та графах 12, 13 підпункту 2 пункту 6 (проєкт) – видатки або надання кредитів спеціального фонду (у т.ч. бюджету розвитку), які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

у графах 3 та 7 підпункту 3 пункту 6 та у графах 3 та 7 підпункту 4 пункту 6 (прогноз) – видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

у графах 4, 5 та 8, 9 підпункту 3 пункту 6 та у графах 4, 5 та  8, 9 підпункту 4 пункту 6 (прогноз) – видатки або надання кредитів спеціального фонду (у т.ч. бюджет розвитку) на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції.

Показники у рядку «УСЬОГО» по загальному фонду у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 6 та рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 2 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.

Показники у рядку «УСЬОГО» по загальному фонду у графах 3 та 7 підпункту 3 пункту 6 та рядку «УСЬОГО» у графах 3 та 7 підпункту 4 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.

Показники у рядку «УСЬОГО» по спеціальному фонду у графах 4, 8, 12 підпункту 1 пункту 6 та рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 2 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 5 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.

Показники у рядку «УСЬОГО» по спеціальному фонду у графах 4 та 8 підпункту 3 пункту 6 та рядку «УСЬОГО» у графах 4 та 8 підпункту 4 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 8 та 9 пункту 5 Форми-1 для відповідної бюджетної програми.

4.7. У пункті 7 зазначаються напрями використання бюджетних коштів (видатки або надання кредитів) за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми.

У підпункті 1 пункту 7 зазначаються напрями використання бюджетних коштів на 20__-20__ роки:

– у графі 3 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

– у графах 4, 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду (у т.ч. бюджету розвитку) відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

– у графі 7 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду на поточний бюджетний період, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

– у графах 8, 9 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду (у т.ч. бюджету розвитку), затверджені розписом на поточний бюджетний період;

– у графі 11 (проєкт) – видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період;

– у графах 12, 13 (проєкт) – видатки або надання кредитів спеціального фонду (у т.ч. бюджету розвитку) на плановий бюджетний період.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 7 Форми – 2 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 сумарно по підпунктах 1 та 2 пункту 6 Форми-2.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 1 пункту 7 Форми – 2 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 5 Форми-1 для відповідної бюджетної програми. Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 5; 8, 9; 12, 13 підпункту 1 пункту 7 Форми – 2 повинні дорівнювати показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 5; 8, 9; 12, 13 сумарно по підпунктах 1 та 2 пункту 6 Форми-2.

У підпункті 2 пункту 7 – напрями використання бюджетних коштів на 20__-20__ роки:

– у графах 3 і 7 (прогноз) – видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;

– у графах 4, 5 і 8, 9 (прогноз) – видатки або надання кредитів спеціального фонду (у т.ч. бюджету розвитку) на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 2 пункту 7 Форми – 2 повинні дорівнювати показникам у графах 8, 9 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 сумарно по підпунктах 3 та 4 пункту 6 Форми-2.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8 підпункту 2 пункту 7 Форми – 2 повинні дорівнювати показникам у графах 8, 9 пункту 5 Форми-1 для відповідної бюджетної програми. Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 5; 8, 9 підпункту 2 пункту 7 Форми – 2 повинні дорівнювати показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 5; 8, 9 сумарно по підпунктах 3 та 4 пункту 6 Форми-2.

4.8. При визначені напрямів використання бюджетних коштів та розподілі видатків за кодами економічної класифікації видатків бюджету ТГ необхідно враховувати, що економічна класифікація видатків бюджету ТГ впорядковує витрати за економічними характеристиками операцій, а напрями використання бюджетних коштів передбачають конкретні дії (заходи), спрямовані на досягнення певного результату, і можуть містити декілька таких операцій.

Напрями використання бюджетних коштів визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 06 червня 2012 року № 687 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2012 року за № 1057/21369.

Погашення кредиторської заборгованості відображається як окремий напрям використання бюджетних коштів.

Напрями використання бюджетних коштів за спеціальним фондом повинні узгоджуватися з напрямами використання бюджетних коштів за загальним фондом.

4.9. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Результативні показники бюджетної програми визначаються з дотриманням Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1353/18648.

Кількість результативних показників за кожним напрямом, як правило, не повинна перевищувати чотирьох та за кожним напрямком не повинен дублювати один одного.

Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов: незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів; узгодженості із цілями та показниками результату діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі-1.

У графі «Джерело інформації» підпунктів 1 та 2 пункту 8 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, відповідальним виконавцем, отримувачем бюджетних коштів, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.

4.10. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

4.11. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – станом на вказану дату поточного бюджетного періоду;

у графах 11-16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з дотриманням вимог щодо чіткого визначення кількості жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу фактично зайнятих штатних одиниць.

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального або спеціального фондів, наводиться окремо. У разі, якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 та 16.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 1 та 3 пункту 6 та пункті 9.

4.12. У пункті 11 наводяться місцеві програми, які виконувалися в межах бюджетної програми у попередньому бюджетному періоді, виконуються у поточному і будуть виконуватися у плановому (підпункт 1 пункту 11) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 2 пункту 11):

у графі 2 підпункту 1 пункту 11 та графі 2 підпункту 2 пункту 11 зазначаються назви місцевих програм;

у графі 3 підпункту 1 пункту 11 та графі 3 підпункту 2 пункту 11 – дата та назва нормативно-правового акта, яким затверджена місцева програма.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 5, 7, 8, 10, 11 підпункту 1 пункту 11 не мають перевищувати показники у графах 3, 4, 7, 8, 11 і 12 підпункту 1 пункту 6 або у графах 3, 4, 7, 8, 11 і 12 підпункту 2 пункту 6.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 5, 7, 8 підпункту 2 пункту 11 не мають перевищувати показники у графах 3, 4, 7, 8 підпункту 3 пункту 6 або у графах 3, 4, 7, 8 підпункту 4 пункту 6.

4.13. У пункті 12 наводиться перелік об’єктів, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку.

У цьому пункті відображається розподіл коштів бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктурну розрізі таких об’єктів. А також зазначається основна інформація щодо об’єкта:

– у графі 1 – найменування об’єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації;

– у графі 2 – строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення);

– у графі 3 – загальна кошторисна вартість об’єкта;

– у графах 4, 6, 8, 10, 12 – обсяг коштів бюджету розвитку у розрізі кожного об’єкта, які виконуються в межах бюджетної програми; 

– у графах 5, 7, 9, 11, 13 – рівень будівельної готовності такого об’єкта на кінець бюджетного періоду (тобто готовність об’єкта будівництва до введення в експлуатацію за умови спрямування у бюджетному періоді коштів бюджету розвитку у обсязі, визначеному у бюджетному запиті).

4.14. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (інформації, наведеної у пунктах 8-10).

Приведені у пунктах 13 та 15 обґрунтування використовуються при підготовці проєкту та прогнозу бюджету ТГ та пояснювальної записки до проєкту рішення про бюджет ТГ.

4.15. У пункті 14 наводиться аналіз управління бюджетними зобов’язаннями у звітному і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов’язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів на плановий бюджетний період.

У підпунктах 1 та 2 пункту 14 зазначається кредиторська заборгованість за звітний бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 підпункту 1 пункту 14 – затверджено розписом за звітний бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 підпункту 1 пункту 14 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

у графах 5 та 6 підпункту 1 пункту 14 – кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 1 пункту 14 – зміна кредиторської заборгованості протягом попереднього бюджетного періоду;

у графах 8 та 9 підпункту 1 пункту 14 – кредиторська заборгованість, яка у попередньому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

у графі 10 підпункту 1 пункту 14 – бюджетні зобов’язання, у тому числі погашені (касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду).

У графах 5, 6, 10, 11 підпункту 2 пункту 14 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів.

У графах 7 та 12 підпункту 2 пункту 14 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (граничним обсягом на плановий бюджетний період) та погашенням за рахунок коштів загального фонду).

Наведена у підпунктах 1 та 2 пункту 14 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетний період у розрізі економічної класифікації видатків бюджет СТГ (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

Графи 3, 4, 8 підпункту 2 пункту 14 мають відповідати:

графа 3 підпункту 2 пункту 14 – графі 7 підпункту 1 пункту 6 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

графа 4 підпункту 2 пункту 14 – графі 6 підпункту 1 пункту 14 (кредиторська заборгованість загального фонду на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);

графа 8 підпункту 2 пункту 14 – графі 11 підпункту 1 пункту 6 (видатки бюджету на плановий бюджетний період).

У підпункті 3 пункту 14 зазначається дебіторська заборгованість за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 підпункту 3 пункту 14 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 підпункту 3 пункту 14 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 5 та 6 підпункту 3 пункту 14 – дебіторська заборгованість на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 3 пункту 14 – очікувана дебіторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду;

у графах 8 та 9 підпункту 3 пункту 14 – причини виникнення дебіторської заборгованості та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.

У підпункті 4 пункту 14 зазначаються конкретні пропозиції до заходів з упорядкування зобов’язань у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов’язаннями у попередньому та поточному бюджетних періодах.

4.16. У пункті 15 наводяться:

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються для реалізації інвестиційних програм (проєктів) та від повернення кредитів до бюджету СТГ;

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються для реалізації інвестиційних програм (проєктів) та від повернення кредитів до бюджету СТГ, та визначено напрями їх використання;

пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;

показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, – порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

4.17. Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.

 

V. Порядок заповнення Форми3

5.1. Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків та/або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми-1 та Форми-2 у разі якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники.

Пропозиції головних розпорядників щодо додаткових видатків та надання кредитів розглядаються селищним головою та комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики  в межах балансу бюджету відповідно до пропозицій фінансового відділу.

Пропозиції головних розпорядників щодо додаткових видатків або надання кредитів не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв’язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків або надання кредитів порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами.

5.2. У пунктах 1 та 2 зазначаються відповідно код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджетів СТГ та найменування головного розпорядника, найменування та знак відповідального виконавця бюджетної програми, код за ЄДРПОУ.

5.3. У пункті 3 зазначаються найменування бюджетної програми, коди Програмної класифікації і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, код бюджету.

5.4. У пункті 4 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні видатки або надання кредитів та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

У першій таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період (у розрізі кодів бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графі 7 першої таблиці підпункту 1 пункту 4 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників затрат, продукту, ефективності та якості), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 1 пункту 8 Форми-2.

У графі 5 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.

У графі 6 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

У другій таблиці підпункту 1 пункту 4 також необхідно зазначити про наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у плановому році, та альтернативні заходи, яких варто вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

У першій таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі видатків бюджету СТГ або класифікації кредитування бюджету СТГ).

У графах 3 та 5 першої таблиці підпункту 2 пункту 4 проставляються індикативні прогнозні показники на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 4 та 6 першої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.

У графі 7 першої таблиці підпункту 2 пункту 4 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників затрат, продукту, ефективності та якості), що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 2 пункту 8 Форми-2.

У графах 5 та 7 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.

У графах 6 та 8 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі виділення додаткових видатків або надання кредитів у відповідних бюджетних періодах.

У другій таблиці підпункту 2 пункту 4 також необхідно зазначити про наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені потягом двох наступних за плановим роком бюджетних періодів, та альтернативні заходи, яких варто вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. 

В останньому рядку «УСЬОГО» підпунктів 1 та 2 пункту 4 зазначається загальна сума додаткових коштів по відповідній бюджетній програмі.

 

VI. Заключні положення

6.1. Головні розпорядники несуть відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проєкту бюджету СТГ.

6.2. У разі несвоєчасного подання бюджетного запиту на плановий рік, що є бюджетним правопорушенням, фінансовий відділ, керуючись  ст.  118 Бюджетного кодексу України, може скласти протокол про бюджетне правопорушення згідно з наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та  форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства» від 15.11.2010 р. № 1370 та застосовувати до головного розпорядника відповідні стягнення.

6.3. У  випадку надання необґрунтованої інформації або з  порушенням вимог цієї Інструкції може бути прийняте рішення щодо не  включення показників бюджетних запитів до  проєкту бюджету СТГ на плановий рік.

Форми бюджетних запитів додаються:

Додаток 1 - Форма-1;

Додаток 2 - Форма-2;

Додаток 3 - Форма-3.

 

 

Начальник фінансового відділу                         Лариса ЗАКЛІКА

Додаток 1

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 20
__- 20___РОКИ
загальний (Форма 20__ -1)

1.

 

                                                               

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

 

 

 

 

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

 

 

 

(код за ЄДРПОУ)

 

 

 

(код бюджету)

 

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

 

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

 

Найменування показника результату

Одиниця виміру

20___ рік
(звіт)

20___ рік
(затверджено)

20___ рік
(проект)

20___ рік
(прогноз)

20___ рік
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

Ціль державної політики 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціль державної політики 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 20___-20___ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код
Програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету

Код

Типової програмної класифікації видатків

та кредитування місцевого бюджету

Код

Функціональної класифікації видатків

та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків

та кредитування місцевого бюджету

20___ рік
(звіт)

20___ рік
(затверджено)

20___ рік
(проект)

20___ рік
(прогноз)

20___ рік
(прогноз)

Номер цілі державної політики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 20___-20___ роки за бюджетними програмами:

(грн)

 

Код
Програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету

Код

Типової програмної класифікації видатків

та кредитування місцевого бюджету

Код

Функціональної класифікації видатків

та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків

та кредитування місцевого бюджету

20___ рік
(звіт)

20___ рік
(затверджено)

20___ рік
(проект)

20___ рік
(прогноз)

20___ рік
(прогноз)

Номер цілі державної політики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

_____________________
(підпис)

 

_______________________________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_____________________
(підпис)

 

_______________________________________________
(прізвище та ініціали)

 

 

Начальник фінансового відділу                                                                               Лариса ЗАКЛІКА

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 20___–20___ РОКИ індивідуальний
(Форма 20___-2)

 

1.

_____________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_______________________________

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

__________________

(код за ЄДРПОУ)

2.

________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

_______________________________

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

__________________

(код за ЄДРПОУ)

3.

______________

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

______________

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

___________________________

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

______________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

______________

(код бюджету)

           

 

4. Мета та завдання бюджетної програми на 20___-20___ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

 

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 20___-20___ роках:

(грн)

Код

Найменування

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

x

x

 

 

x

x

 

 

x

x

 

 

Власні надходження бюджетних установ

(розписати за видами надходжень)

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Повернення кредитів до бюджету

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) надходження для виконання бюджетної програми у 20___-20___ роках:

(грн)

Код

Найменування

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

x

 

 

 

x

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

(розписати за видами надходжень)

x

 

 

 

x

 

 

 

 

Інші надходження
спеціального фонду

(розписати за видами надходжень)

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Повернення кредитів до бюджету

x

 

 

 

x

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Економічної класифікації
видатків бюджету

Найменування

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Економічної класифікації видатків бюджету

Найменування

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(3 + 4)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом
(11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

разом (7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(5 + 6)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(8 + 9)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(11 + 12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) результативні показники бюджетної програми у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

(5 + 6)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

(8 + 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також
у спеціальному фонді

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

 

№ з/п

Категорії
працівників

20___ рік (звіт)

20___ рік (план)

20___ рік

20___ рік

20___ рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

Спеціаль-ний

фонд

загальний фонд

Спеціаль-ний

фонд

загальний фонд

Спеціаль-ний

фонд

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них: штатні одиниці
за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

x

x

 

 

x

x

 

 

x

 

x

 

x

 

 

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Коли та яким документом затверджена

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(7 + 8)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(10 + 11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Коли та яким документом затверджена

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (4 + 5)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (7 + 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20___–20___ роках:

(грн)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

Строк реалізації об’єкта
(рік початку
і завершення)

Загальна вартість об’єкта

20___ рік (звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20___ році, очікувані результати у 20___ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20___–20___ роки.

14. Бюджетні зобов’язання у 20___–20___ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20___ році:

(грн)

Код
Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду

Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду

Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні зобов’язання (4 + 6)

загального фонду

спеціального
фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Економічної класифікації видатків
бюджету/
код
Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20___ рік

20___ рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду

планується погасити кредиторську заборгованість
за рахунок коштів

очікуваний
обсяг взяття поточних зобов’язань (3 – 5)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду
(4 – 5 – 6)

планується погасити кредиторську заборгованість
за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8 – 10)

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) дебіторська заборгованість у 20___–20___ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Дебіторська заборгованість
на 01.01.20___

Дебіторська заборгованість
на 01.01.20___

Очікувана дебіторська заборгованість
на 01.01.20___

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

4) аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 20___ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20___ рік та на 20___–20___ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20___ році, та очікувані результати у 20___ році.

 

Керівник установи

_______________________

(підпис)

 

_________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_______________________

(підпис)

 

_________________________________________________

(прізвище та ініціали)

 

 

Начальник фінансового відділу                                                                                                     Лариса ЗАКЛІКА

 

 

                                                                                                                                                                                                       

Додаток 3

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 20___–20___ РОКИ додатковий
(Форма 20___-3)

 

1.

_____________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

______________________________

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

__________

(код за ЄДРПОУ)

2.

________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

______________________________

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_________

(код за ЄДРПОУ)

3.

______________

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

______________

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

_______________________

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

______________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

___________

(код бюджету)

           

 

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 20___ рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/
код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20___ рік
(звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20___ рік

граничний
обсяг

необхідно додатково (+)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів


з/п

Найменування

Одиниця виміру

Джерело інформації

20___ рік (проект) у межах
доведених граничних обсягів

20___ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20___ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

2) додаткові витрати на 20___–20___ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код

Найменування

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності
додаткових коштів на 20___–20___ роки

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково (+)

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково (+)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п

Найменування

Одиниця
виміру

Джерело інформації

20___ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників

20___ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

20___ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників

20___ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20___–20___ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

_____________________
(підпис)

 

_______________________________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_____________________
(підпис)

 

_______________________________________________
(прізвище та ініціали)

 

 

Начальник фінансового відділу                                                                                     Лариса ЗАКЛІКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь